Aangifte bij Autoriteit Consument&Markt


Geplaatst in: Nieuws | op 4 december 2018 | 2 reacties.


Dit bericht bevat de tekst van een aangifte die Verzekeringsklachten bij de ACM heeft gedaan.

Al jarenlang trachten verzekeraars de regie te behouden als het gaat om de wijze waarop schade door experts wordt vastgesteld. Dit gebeurt uiteraard op latente wijze, want schadevaststelling behoort immers -zogenaamd- objectief te worden verricht en er mag geen sprake zijn van sturing door de verzekeraar naar een bepaalde uitkomst (een laag schadebedrag of een niet gedekte oorzaak).

Ondanks deze open deur -die tevens in de Gedragscode onder artikel 3.4b is opgenomen- houden verzekeraars en hun belangenvereniging (het Verbond van Verzekeraars) al decennia lang een intensief contact met expertisebureaus. Het -met stip- grootste expertisebureau CED was tot voor kort eigendom van diverse verzekeraars en nog steeds worden door verzekeraars -ondanks de partijdigheid daarbij- ook eigen experts (werknemers) ingeschakeld.

Er bestaat tevens een belangenorganisatie van en voor experts: het Nivre. Het Nivre is grotendeels van (het Verbond van) verzekeraars afhankelijk en zij wordt daarmee impliciet door verzekeraars gedomineerd. Sommige Nivre-bestuursleden zijn werknemer bij verzekeraars. Er is dus evident sprake van belangenverstrengeling en het is maar al te zeer de vraag of er überhaupt wel van onafhankelijke en onpartijdige schadevaststelling sprake kán zijn, nu het gros van de Nivre-experts structureel door hun opdrachtgevers/werkgever (verzekeraars) worden betaald en geïnstrueerd. Natuurlijk suggereren verzekeraars en het Nivre zelf dat het Nivre onafhankelijk is, doch dat staat haaks op de werkelijkheid in de praktijk.

De wet zegt in artikel 7:959 BW dat de kosten van schadevaststelling ten laste van de verzekeraar komen; zij noemt daarbij géén restrictie. Zoals bijvoorbeeld, dat de kosten van de expert alléén ten laste van de verzekeraar komen als de expert Nivre-lid is, of als de expert zich aan een gedragscode houdt. Of dat de verzekeraar niet meer hoeft te vergoeden dan het bedrag dat haar eigen expert in rekening brengt. Er is geen enkele voorwaarde in dit wetsartikel gesteld dus de verzekeraar mag ten aanzien de vergoeding van de kosten van de contra expert géén aanvullende eisen opwerpen. Zou men een extra voorwaarde aan dit wetsartikel willen toevoegen, dan is dat onrechtmatig, nu in artikel 7:963 BW uitdrukkelijk staat dat van artikel 7:959 BW NIET mag worden afgeweken, het betreft dus dwingend recht!

Ondanks deze duidelijke tekst in het Burgerlijk Wetboek en nóg erger: ondanks het feit dat Achmea al eerder hierover door de rechter op de vingers is getikt (!) heeft verzekeraar Achmea afgelopen zomer diverse contra experts aangeschreven met de eis dat zij zich bij het Nivre aan dienden te sluiten, anders zouden zij niet door Achmea erkend (en betaald) worden. Ook hebben Achmea en andere verzekeraars hun polisvoorwaarden daar op aangepast: als de verzekerde een eigen deskundige (contra-expert) wenst in te schakelen moet hij lid zijn van het Nivre en hij moet zich houden aan een -eenzijdig door verzekeraars opgestelde- Gedragscode. Anders gezegd: de verzekeraar zou bij contra-expertise -op straffe van niet betaling- wel even uitmaken welke contra-expert de verzekerde mag kiezen en waaraan deze zich heeft te houden!

Verzekeringsklachten.nl heeft vooralsnog niet op dit onrechtmatige handelen willen reageren omdat zij eerst een vonnis wilde afwachten. Op dit moment lopen meerdere procedures, doch nu er inmiddels een eerste vonnis op tafel ligt is de tijd rijp is om de kwestie opnieuw onder de aandacht te brengen. In dit verband is er door Verzekeringsklachten.nl een melding/aangifte gedaan aan de Autoriteit Consument en Markt. Onderaan dit bericht staat de tekst daarvan. Dit bericht schetst tevens een kader.

Het is natuurlijk schrijnend en tekenend dat het al sinds 1996 aan de orde is dat verzekeraars wensen af te dingen op het recht op contra expertise en dat er onder het mom van het “klantbelang”, steeds weer nieuwe trucs door verzekeraars uit de hoge hoed worden getoverd om de verzekerde wat dat betreft beperkingen op te leggen. Hun motivatie is natuurlijk duidelijk en wordt onderstreept door deze lijst met 100 voorbeelden: het kost hen meer geld.

Hoewel (citaat) ‘het Nivre staat voor integriteit en objectiviteit en voor eerlijke en zorgvuldige afwikkeling van schade en alle ingeschrevenen integer zijn’, toont de praktijk van alledag aan dat Nivre-experts die voor verzekeraars werken een schade (over de rug van de verzekerde) altijd lager inschatten dan de contra-expert.

In mei 2015 publiceerde de Telegraaf hierover een column (oneerlijke polisvoorwaarden), tevens heeft verzekeringsklachten.nl hierover herhaald bij de AFM aangifte gedaan, zowel per mail als in het openbaar.

De AFM, die nota bene een afdeling heeft met de naam “toezicht klantbelang centraal” , heeft echter bewust en voortdurend de andere kant op gekeken. Uit de met hen gevoerde correspondentie blijkt dat zij het zelfs niet als haar taak ziet om in te grijpen als de wet niet door verzekeraars wordt nageleefd.

In 2016 heeft Verzekeringsklachten.nl eveneens een klacht (o.m. over Achmea) bij de Tuchtraad gedeponeerd. Ondanks dat de Tuchtraad op haar website prachtig schrijft dat haar “belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat de leden van het Verbond van Verzekeraars zich zorgvuldig en fatsoenlijk gedragen”, vond de Tuchtraad het niet nodig om dieper op deze materie in te gaan.

Zij heeft slechts in 7.11 van de uitspraak de vraag opgeworpen of er geen inbreuk wordt gemaakt op het recht op contra expertise. Hoewel dat nu juist in het belang van de klant zou zijn vond de Tuchtraad het niet nodig om die prangende vraag klip en klaar te beantwoorden. Merkwaardig temeer, omdat de Tuchtraad wél aan het verzoek van de verzekeraars -om tóch een uitspraak te doen- gehoor heeft gegeven, terwijl de klacht zélf nota bene niet ontvankelijk werd verklaard!

Van deze laksheid dankbaar misbruik makend, heeft Achmea samen met andere verzekeraars inmiddels dus haar polisvoorwaarden -geheel tegen de wet in- ten nadele van verzekerden veranderd. De legitieme vraag van de Tuchtraad hebben verzekeraars terzijde gelegd. Niet in het belang van de klant, maar in hun eigen belang.

Helaas is ook de politiek niet wakker geschud door onze meldingen over de misstanden bij contra-expertise, zo goed als zeker vanwege het feit dat op het ministerie (Minfin) Kamervragen op vergoelijkende en sussende wijze door beleidsambtenaren die voorheen bij of voor verzekeraars hebben gewerkt worden beantwoord.

Ondanks de (on)begrijpelijke wegkijkende houding van de AFM krijgt voorzitter mevrouw Merel van Vroonhoven van ons wél gelijk, als zij stelt dat “banken en verzekeraars pas veranderen als zij daar door de rechter of de publiciteit toe worden gedwongen.”

Uit de twee links in de volgende alinea, alsmede als gevolg van de sluwe strategie van het Verbond welke ervoor heeft gezorgd dat er nu voormalig verzekeringsmedewerkers op diverse ministeries werkzaam zijn, wordt de inmiddels ontwikkelde en zeer ongewenste situatie duidelijk dat het Verbond zich dermate met de politiek heeft verweven dat het voor de politiek zeer ingewikkeld wordt om het verzekeringssysteem (de zelfregulering) te hervormen. En dan niet, zoals dat de laatste decennia is gebeurd, misvormen in het belang van de (bank)verzekeraar, maar hervormen in het belang van de klant. Van (bank)verzekeraars hoeven wij die hervormingen in elk geval niet meer te verwachten, dat leert de geschiedenis van de laatste twintig jaar ons overduidelijk. Die denken -met hun bestuurders- vooral aan zichzelf.

Dit bericht is tevens naar andere instanties en media in BCC toegezonden, alsmede naar de Vaste Kamercommissie Financiën, bij wie wij al eerder de alarmbel hebben geluid. Ten behoeve van hen die iets minder in de materie ingevoerd zijn hebben wij enkele zaken die sommigen mogelijk al bekend waren, in deze mail wat breder toegelicht. De blauw geschreven woorden bevatten een link naar de betreffende informatie. Indien u van alle links kennis neemt komt u tot de ontdekking dat er ondanks alle signalen welke wij via de media of rechtstreeks aan politiek, toezichthouders en ministeries hebben afgegeven, niets ten voordele van de verzekerde is veranderd, alle prachtige woorden van (het Verbond van) verzekeraars en van toezichthouders ten spijt. Naar onze mening zou het daarom beter zijn om eindelijk eens een keer de oorzaak te bestrijden, in plaats van de symptomen.

Geachte heer/mevrouw,

U heeft zojuist een tip of melding ingestuurd via de website van de Autoriteit Consument & Markt. We registreren alle tips en meldingen. Hartelijk dank.

De volgende informatie heeft u aan ons verzonden:

Onderwerp
Over welk aandachtsgebied heeft u een tip of melding?
Verkoop aan consumenten

Uw tip of melding gaat over
Over welke onderneming heeft u een tip of melding?
De verzekeraars Achmea (met al haar merken), NH1816, AON, ASR, Ohra, Nationale Nederlanden, ABN-AMRO, Allianz, Bovemij, Vivat (voorheen Reaal) en Woongarant

Wat is uw tip of melding?
De hiervoorgenoemde verzekeraars hanteren onwettige polisvoorwaarden als het erom gaat dat de consumenten een eigen deskundige wil inschakelen om de schadehoogte vast te stellen. Alle genoemde verzekeraars stellen als eis
dat de experts moeten werken volgens de Gedragscode Expertiseorganisaties. Als de expert niet volgens deze Gedrags- code werkt, vergoeden zij de kosten daarvan niet.
De expert moet tevens zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE).

Ook deze eis is onrechtmatig, omdat daarmee immers alle vrije experts (die tenminste écht onafhankelijk zijn) worden uitgesloten. Bovendien wordt de consument in zijn keuze van de eigen deskundige beperkt tot Nivre-experts. Het Nivre staat onder regie van het verbond van verzekeraars. In het bestuur van het Nivre zitten medewerkers van verzekeraars.

Ondersteunende documenten
Beschikt u over ondersteunende documenten?
Ja

Zo ja, wat voor documenten en wat staat erin?
vonnis van de kantonrechter wat de beperking in de polisvoorwaarden onrechtmatig noemt,
uitspraak (nr.: 17-008) van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Kifid) die vraagtekens plaatst bij deze handelwijze van verzekeraars

zie ook: amweb.nl/schade/nieuws/2018/11/kantonrechter-interpolis-moet-ook-kosten-vergoeden-van-schade-expert-die-geen-nivre-lid-is-101114089
en
telegraaf.nl/nieuws/817298/oneerlijke-polisvoorwaarden-2

Andere personen
Zijn er andere personen die uw tip of melding kunnen staven?
Ja

Zo ja, vermeld hier de namen en contactgegevens.
Mr. E. Horssius e.horssius@krantz-polak.nl tel. 06 55555525
Mr. H.J.W. Weekers HWeekers@tsadvo.nl tel. 0475-335115


Volgende bericht » »

Reacties

  1. rwijnholds@outlook.com

    Ondermijning als hogere kustvorm. En weer die lamme vriendelijke houding van de AFM. Een en al netwerkcorruptie?

  2. Peter Haasnoot

    Het is precies wat ik al jaren weet en waar ik tegen vecht! Verzekeraars zijn te beschouwen als criminele organisaties. Zij maken gebruik van de meest smerige en corrupte advocaten die er maar zijn. Diezelfde advocaten hebben vaak een bijbaantje als plaatsvervangend rechter of plaatsvervangend raadsheer bij een gerechtshof waardoor ze ook onze rechterlijke macht beinvloeden. Van omgekeerde fraude zijn verzekeraars niet bepaald vies en elke claimant is volgens dat gespuis een fraudeur of oplichter! Omgekeerde fraude door verzekeraars moet keihard worden aangepakt!! Omdat ik in financielezin kapot gemaakt ben door het gespuis van Nationale Nederlanden Achmea en ASR heb ik mij voorgenomen om zoveel mogelijk claimanten te waarschuwen voor de dagelijkse oplichterspraktijken die verzekeraars neer laten op verzekerden en claimanten. Verzekeraars en verzekeringsadvocaten zijn woest omdat ik precies vertel op de website hoe je toedrachtsonderzoek kan frusteren. Inmiddels zijn de mooie dames en heren al meer dan 25.000 euro aan proceskosten kwijt om mij de mond te snoeren hetgeen ze maar niet lukt! Al kost het mij een miljoen aan boetes ik blijf hun smerige praktijken openbaar maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.