Tuchtraad Kluchtraad


Geplaatst in: Nieuws | op 30 oktober 2019 | nog geen reacties.


Hieronder is de tekst gekopieerd van een schrijven dat dit platform vorige week aan de Tuchtraad Financiële Dienstverlening heeft gezonden. De Tuchtraad maakt deel uit van het Kifid. De tekst van de brief -die in kopie is gestuurd naar diverse kamerleden en naar de Vaste Kamercommissie voor Financiën spreekt voor zich. Wij hopen dat de politiek nu eindelijk haar verantwoordelijkheid gaat nemen en zich niet, zoals dat al jaren gebeurt, laat ringeloren door antwoorden -op Kamervragen- van de door verzekeraars voorgestoofde beleidsamtenaren die bij het Kifid of voor verzekeraars hebben gewerkt. Want díe vinden dat het allemaal prima geregeld is en dat verzekeraars zich voorbeeldig aan de Gedragscodes houden!

Op 17 okt. 2019, om 16:39 heeft info@verzekeraarklachten.nl <info@verzekeringsklachten.nl> het volgende geschreven:


Geachte mevrouw Martina,

Excuses voor de verlate reactie.
Zoals u bekend hebben wij in het verleden meerdere -ongeveer een twintigtal- klachten over diverse verzekeraars bij uw organisatie gedeponeerd. De wijze waarop de klachten via de intake in behandeling werden genomen kenmerkte zich naar onze mening door een uiterst bureaucratische interactie zijdens de Tuchtraad.
Uit haar reacties en uitspraken, alsmede uit de reacties van de aangeklaagde verzekeraars is ons in de praktijk van de betreffende procedures gebleken dat de Tuchtraad haar reglementen zó heeft ingericht dat een klacht uiterst gemakkelijk om procedurele redenen niet ontvankelijk kan worden verklaard. Een in verzekeringsklachten gespecialiseerde helpdesk zoals de onze, welke nota bene uitsluitend in het maatschappelijk belang het klachtwaardige gedrag van verzekeraars aan de kaak stelt, kan daardoor geen klacht bij de Tuchtraad deponeren.
Oók een gewone consument, als die al van het bestaan van uw organisatie af weet, kan niet klagen, getuige artikel F in het reglement: een belanghebbende mag geen consument zijn. 
Tevens is ons gebleken dat klachten over verzekeraars die het “Keurmerk Klantgericht Verzekeraars” dragen evenmin ontvankelijk zijn. Het Handboek Keurmerk Klantgericht Verzekeren bevat vele verplichtingen en prachtige protocollen waaraan Verzekeraars zich gecommitteerd hebben en verzekeraars afficheren zich dan ook massaal met dat Keurmerk, maar als diezelfde verzekeraars -wat aan de lopende band gebeurt- de regels van het KKV-handboek niet naleven, kan de Tuchtraad zich daarover niet uitspreken. In de “toepasselijke gedragscodes, keurmerken en ereregelen”, opgesomd in de bijlage bij het Reglement van de Tuchtraad (pagina 7,8 en 9), wordt het KKV-keurmerk namelijk niet genoemd.  
Artikel 5 van het reglement stelt dat de Tuchtraad zich tot taak heeft gesteld “dat de aangeslotenen ten opzichte van consumenten de goede naam van of het aanzien van en het vertrouwen in de bedrijfstak in stand houden”. En op de home-page van de Tuchtraad zegt de voorzitter: “Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat de leden van het Verbond van Verzekeraars zich zorgvuldig en fatsoenlijk gedragen. En dat de beroepsgenoten zich houden aan de regels van de beroepsethiek.”  
Prachtige en herkenbare woorden die ook in dezelfde stijl door verzekeraars worden gebruikt op bijvoorbeeld de website Keurmerkverzekeraars.nl. van de Stichting Toetsing Verzekeraars (STV). Wij merken zijdelings nog op dat specifieke klachten welke wij aan de STV hebben voorgelegd, stelselmatig worden genegeerd. De STV toetst -net als de Tuchtraad- volgens zelf opgestelde protocollen en die zijn -in overleg met verzekeraars- dermate statisch ingericht dat concrete gevallen niet worden aangepakt en nog minder, worden gesanctioneerd. Dit keurmerk is praktisch gezien van nul en generlei waarde voor een klant, want geen verzekeraar is er op aan te spreken.
Ondanks de prachtige woorden op de website van de Tuchtraad blijkt het in de praktijk voor een helpdesk als de onze nu dus onmogelijk om kwesties aan de kaak te stellen, omdat het reglement van de Tuchtraad -wat (mede) door verzekeraars is opgesteld- allerhande barrières en uitsluitingen opwerpt. Drempels waar verzekeraars, zo blijkt evident uit hun verweren, zich maar al te graag van bedienen. Vervolgens hoeft de Tuchtraad volgens haar regels niet meer inhoudelijk op de klacht in te gaan en iedereen gaat weer over tot de orde van de dag.
Opvallend is wat de Tuchtraad over zichzelf op haar website schrijft:  “De Tuchtraad toetst de klachten op basis van bindende zelfregulering van het Verbond. Dit zijn regels die de verzekeringsbranche voor zichzelf heeft opgesteld, en die naast wet- en regelgeving bestaan. Bij de toetsing bepaalt de Tuchtraad of een klacht gegrond is of niet. Als een klacht gegrond is, adviseert de Tuchtraad het bestuur van het Verbond over een eventueel op te leggen sanctie. Het Verbondsbestuur beslist daar vervolgens zelf over.”
Hieruit blijkt wat wij allang wisten maar wat bij het grote publiek nauwelijks bekend is: als het om toetsing en vooral om sancties gaat, is de EIGEN belangenvereniging (van verzekeraars) de instantie die uiteindelijk over de klacht beslist en de sancties bepaalt. De slager die het eigen vlees keurt mag dat doen op basis van de zelfregulering, de regels die verzekeraars voor zichzélf hebben opgesteld. 
In de kleine tien jaar dat onze helpdesk bestaat hebben wij diverse ernstige misstanden als gevolg van die zelfregulering voorbij zien komen. Het systeem wordt -onder het toeziend oog van de minister- door verzekeraars en hun Verbond keurig verpakt, maar bij nadere beschouwing blijkt het van binnen gewoon oneerlijk en ten nadele van de consument. Evenwel verandert er niets want vanwege de zelfregulering komen zaken die niet deugen niet aan het licht en het Verbond zal het wel uit haar hoofd laten om als belangenvereniging haar eigen leden aan de schandpaal te nagelen; nog minder zal zij ertoe neigen om het bestel structureel ten nadele van haar leden aan te passen.  
Het Verbond heeft natuurlijk al evenmin belang om de reglementen van de Tuchtraad aan te passen, nu alles onder de wassen neus van “ministerieel toezicht” valt en nu tot op heden geen enkele instantie -anders dan de onze- die misstanden verder aan de kaak stelt. En als dat bij de Tuchtraad gebeurt zoals dan door nu ons platform, dan geeft de Tuchtraad op grond van haar reglement niet thuis, makkelijker kan men deskundige pottenkijkers niet buiten de deur houden.
Wij hebben evenals toenmalig minister Bos van Financiën destijds en evenals de gewone burger, allang geen vertrouwen meer in de zelfregulering; logisch voor iemand die een beetje nadenkt en die het (dis)functioneren van banken en verzekeraars de laatste decennia enigszins heeft gevolgd. Wie gaat nu een sector waarin miljarden omgaan, het recht geven om over zichzelf te beslissen? Dat is -in combinatie met de jarenlange lobby door banken/verzekeraars- vragen om misstanden, corruptie en achterkamertjespolitiek en natuurlijk zal zo’n branche ondanks talloze campagnes en reclame, nimmer vertrouwen van de consument winnen, dat bewijst de geschiedenis.
De Tuchtraad noemt op haar site dat zij bij de gratie van de zelfregulering bestaat en volgens die kaders klachten behandelt. Van uw organisatie hoeven en kunnen wij dus geen onafhankelijke en objectieve opstelling verwachten. Hoewel uit de praktijk blijkt dat de reglementen van de Tuchtraad niet  ten gunste van de consument zijn opgesteld maar ten gunste van de verzekeraar, is dit voor uw organisatie kennelijk nimmer aanleiding geweest om de regels ten faveure van de consument aan te passen. Het zij zo. 
In elk geval zeggen wij het vertrouwen in de Tuchtraad op; de door ons gedeponeerde klachten die nog lopen trekken wij hierbij in. Wij wensen niet meer aan deze door het Verbond geregisseerde poppenkast deel te nemen.  
Wij hebben deze mail tevens aan diverse politici gezonden, met de oproep en in de hoop dat zij terzake hun verantwoordelijkheid willen nemen. Daarbij willen wij de waarschuwing afgeven dat bij eventuele Kamervragen, de antwoorden daarop zullen worden geformuleerd door beleidsambtenaren die eerder bij het Kifid of voor verzekeraars hebben gewerkt, zulks als gevolg van een sluwe en listige “lobby” van het Verbond.   

Met vriendelijke groet,
Anton Rietveld

Op 16 okt. 2019, om 09:04 heeft @tuchtraadfd.nl> het volgende geschreven:
Geachte heer Rietveld, Mag ik s.v.p. een reactie vernemen inzake bovengenoemd dossier?Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, mevrouw  Postbus 93257
2509 AG  DEN HAAG  


Volgende bericht » »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.