openbare aangifte aan de AFM


Geplaatst in: Klachten | op 29 mei 2015 | 2 reacties.


Aan de Autoriteit Financiële Markten t.a.v. mevrouw M. van Vroonhoven.

Geachte mevrouw van Vroonhoven,

 
Omdat wij de sterke indruk hebben dat praktisch geen enkele financieel adviseur (de vroegere assurantie-tussenpersoon, zo u wilt) en nog minder de verzekerde consument ervan op de hoogte is dat het merendeel van de polisvoorwaarden van schadeverzekeraars onrechtmatig is, achten wij het wenselijk om daarvan publiekelijk ‘aangifte’ bij u te doen, zoals dit tevens via de AFM website reeds is gedaan .

 

Eén en ander behoeft uiteraard toelichting, maar omdat die al op het internet te lezen is, is het veel eenvoudiger om even bij Google “oneerlijke polisvoorwaarden” in te toetsen, dan komt u op de Telegraaf terecht en dan kúnt u de twee issues welke het betreft domweg niet missen. Als u dan tóch al aan het googelen bent zou u, hoewel dat strikt genomen buiten het bestek van deze kennisgeving valt, eigenlijk óók even op “valkuil Kifid” moeten kijken, dan heeft u in één klap van enkele essentiële knelpunten kennis genomen.

 

De misstand /onrechtmatigheid impliceert dat de gedupeerde consument bij (klachten over) schaderegeling ernstig wordt beperkt doordat verzekeraars hun verzekerden de mogelijkheid om een eigen deskundige in te schakelen praktisch hebben ontnomen. Dientengevolge bestaat er al jaren een enorme rechtsongelijkheid. Hier had de Ombudsman Schadeverzekeringen, de vóórloper van het Kifid, in zijn jaarverslag van 2002 al voor gewaarschuwd, echter helaas tevergeefs.

 

Niet alleen de OMBUDSMAN, óók onze helpdesk heeft het Verbond van Verzekeraars hierop herhaaldelijk gewezen (Google: ‘verzekeraars doof voor kritiek’), doch het Verbond heeft zonder verdere toelichting geantwoord hier niet open voor te staan, alles zou al keurig in brochures en gedragscodes geregeld zijn. Er is wat de misstand betreft dus niets veranderd en verzekeraars hebben willens en wetens al die jaren een schaderegelings-systeem in stand gehouden waarvan men wist dat het niet in het belang, maar juist ten nádele van de klant is. Met het Roy Data registratiesysteem (schadevrije jaren) is dat trouwens óók het geval, maar dat terzijde.

 

Met het in het eerste artikel genoemde vonnis ligt er een uitspraak die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is en die, waar de rechter vrijwel dezelfde woorden als de Ombudsman gebruikt, óók de geest van de wet helder uiteenzet. Dit impliceert maar één ding, namelijk dat verzekeraars hun verzekerden gedurende een reeks van jaren onwettige polisvoorwaarden hebben opgelegd. Dit geldt bij woon-, reis- , voer-en vaartuigverzekeringen, bij polissen voor bedrijven, agrariërs en ondernemers, voor milieuschades, etc. Óók polisvoorwaarden van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen negeren de waarschuwing van de Ombudsman en treden het recht op een eigen deskundige met voeten, want daarin wordt namelijk met geen woord over een eigen expert gerept. Een verzekerde is bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering zonder (recht op) zijn eigen expert geheel aan de ‘objectieve’ bevindingen van de ‘onafhankelijke’ specialisten van de -hen betalende- verzekeraar overgeleverd en de uitkomst laat zich raden.

 

Verzekeraars mogen het op hun website, in gedragscodes en in position papers dan wel over het belang van de klant hebben dat volgens hen centraal staat, maar zij handelen ondertussen en al jaren achtereen dus compleet tegenovergesteld.
Waar wij in dit bestek niet van alle verzekeringsproducten de voorwaarden kunnen opsommen waarin het recht op een eigen deskundige wordt beperkt of in het geheel niet wordt gefaciliteerd, ligt voor verzekeraars hier een onderzoeks-verplichting weggelegd.

 

In het verleden hebben wij -op het ministerie- met het Verbond gesprekken gevoerd, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Kifid, van de Consumentenbond en van uw organisatie. Gelijktijdig en daarna hebben wij met het Verbond de nodige correspondentie gevoerd maar dat heeft tot niets geleid. Dit onderstreept naar onze mening slechts het negatieve imago wat verzekeraars al hebben: als hen iets wordt aangereikt wat écht in het belang van de klant is kijken zij bewust de andere kant op en zij komen bij een misstand niet eerder in actie dan wanneer zij door de rechter, een toezichthouder of door de publiciteit daartoe worden gedwongen.

 

Helaas negeert men wederom, zo bleek ons, want vóór publicatie van dit schrijven hebben enkele journalisten het Verbond van Verzekeraars om een inhoudelijke reactie op onze aangifte gevraagd. Let wel: het gaat hier om overtreding van de wet! De reactie van het Verbond (u mag hem uiteraard lezen) was vrijwel dezelfde als toen Verzekeringsklachten.nl haar enkele jaren geleden met de problematiek confronteerde: geen enkel inhoudelijk weerwoord, men verwijst alleen naar een gedragscode en een informatiefolder (die is dus onwettig geformuleerd): kijk dáár maar in. Een respectabele belangenvereniging die ervan op de hoogte wordt gesteld dat haar leden massaal de wet overtreden, verwijst als reactie daarop slechts naar een folder!

 

Als wij dan vervolgens de Gedragscode Verzekeraars beginnen te lezen, dan staat er onder ‘kernwaarden’ (bij punt 12) met zoveel woorden dat verzekeraars geen dingen doen waarvan zij weten of kunnen weten dat die wettelijk verboden zijn. Voorts bij punt 3.2 a: ‘wij houden de goede naam van de branche in stand’. En als laatste, bij de inleiding van de Gedragscode: ‘Door de gedragscode te ondertekenen geven het Verbond van Verzekeraars en zijn individuele leden aan de algemene bepalingen in de gedrags­code met verstand toe te zullen passen. Onze belanghebbenden mogen ons daarop aanspreken’.
Wat deze woorden waard zijn, laten wij nu maar aan de beoordeling van de lezer over.

 

Het valt in elk geval te hopen dat u een andere reactie van het Verbond ontvangt, want nu de betreffende polisvoorwaarden onwettig zijn is er werk aan de winkel. Verzekeraars moeten hun voorwaarden aanpassen en zij zijn bovendien verplicht al hun klanten daarvan specifiek op de hoogte te stellen. Wij zijn zeer benieuwd.

Wij vertrouwen u en verzekerd Nederland met deze aangifte van dienst te zijn geweest en hebben er alle vertrouwen in dat u de u ter beschikking staande middelen aan zult wenden om deze al veel te lang bestaande en onwettige situatie op te heffen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Anton Rietveld


Volgende bericht » »

Reacties

  1. Waarheidvinder

    Het is in elk geval aan te bevelen aan consumenten minimaal verzekeringen te kopen waarop wettelijk dubieuze voorwaarden worden los gelaten! Ik heb zelf de feiten in dossier van volledig lak hebben aan de eigen voorwaarden geldend op financiële producten, verzekeringen.
    Het gaat hier om de inmiddels als verzekeraar van ellende bekende UNIVÉ, voortreffelijk bijgestaan door hun eigen toezichthouders van KiFiD. KiFiD houd toezicht gelijk hun rechtsbeschermers van de Advocaten Orde alwaar de leden van het Verbond van Verzekeraars alle rechten krijgen toebedeeld. Van de NOvA is recent bekend dat in elk geval een toezichthouder aan advocaten welke onder zijn tucht staan verplichte – crimineel te handelen en zwart geld verplicht wit te wassen – een advocaat heeft deze verplichting niet willen uitvoeren – zulks handelen is volledig in strijd met de advocaten eed – en wetgeving uiteraard! Advocaat is daar voor volledig ter gronde gericht door de toezichthouder c.s. Zo heb ik mij ook vervoegd bij de toezichthouder KiFiD inzake het handelen en wandelen van UNIVÉ, deze vereniging zonder wrinst oogmerk had aangifte tegen mij gedaan en wist het OM en de politiemacht te mobiliseren tegen mij. Ik ben niet vervolgd en kreeg schade vergoeding van het OM, echter was ik op de zwarte lijst gegooid van wegen de vermeende feiten uit aangifte welke dus niet zijn bevonden door het OM en zelfs valselijk zijn opgemaakt! Het OM wil hiervan niets weten, het KiFiD ook niet, zij sturen mij naar het adres van de UNIVÉ welke mij niet van de zwarte lijst wenste te halen, ik moest maar naar de rechter gaan voor deze onrechtmatige daad? En ook van het CIS systeem waar ik 6 jaren gemeld stond heb ik nooit klip en klaar mogen ontvangen – de feitelijkheden – welke zijn in be/ge- slotenheid gerapporteerd en verspreid aan potentiële verzekeraars welke ik benaderde om mee te kunnen doen aan de maatschappij! Zo word men dus op ijs gelegd en je komt daar niet meer van af. Bij het C.B.P. waar ik ook naar toe ben verwezen wilde men niets weten van dubieuze handelspraktijken van verzekeraars, verzeker van ellende van ZEMBLA daar hadden zij nog nooit van gehoord, ik moest maar naar de rechter gaan………….. ik heb een advocaat gehad, deze stelde geen enkel kritische vraag, zelfs niet de vragen welke ik al had gesteld op polisvoorwaarden, waarop zo als Rietveld ook al heeft ervaren geen enkel verplichting te beantwoorden vragen op voorwaarden voor onmisbare financiële producten voor consumenten te beantwoorden! En daar kunt u het maar weer mee doen consument, of toch niet?

  2. Guus Beerdsen

    Ik heb mijn klacht bij het KiFid neergelegd en hoop dat het inderdaad een instituut is wat geheel onpartijdig handelt en uitspreekt zoals dat ook in hun notulen staat vermeld. Ik ga daar vooralsnog van uit. Want, …waar moet je anders nog naartoe als er geen vertrouwen meer is in een onpartijdig instituut wat speciaal in het leven geroepen is voor de consument.
    Kijk naar mijn verhaal en “gevecht” met UNIGARANT op facebook onder Guus Beerdsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

verzekeraarklachten.nl - Kompas in verzekeringsland.

0
Verbinden
Een moment geduld a.u.b....
Verstuur een bericht

Sorry! We zijn momenteel niet aanwezig, laat een bericht achter.

Naam
* E-mail
Beschrijving
Start chat

Heeft u een vraag? Bespaar tijd, stel uw vraag direct online!

Vul het formulier hieronder in voordat u de chat begint.

Naam
* E-mail
* Onderwerp
Chat nu hier met ons

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?